پیــــشـــنــهاد محــــدود همین امروز با کد تخفیف HDWF با تخفیف 35% خرید کنید

همین الان با ما در ارتباط باشید

آدرس

ایران ، آذربایجانشرقی ، تبریز
خیابان آزادی ، برج سفید ، طبقه 2

const radioInputs = document.querySelectorAll('input[type="radio"][name="price"]'); const currentValue = document.getElementById('currentValue'); const priceInput = document.getElementById('priceInput'); const priceDivs = document.querySelectorAll('#price'); const rangeInput = document.getElementById('gigRange'); // Add event listeners for the radio inputs radioInputs.forEach((radioInput) => { radioInput.addEventListener('change', () => { let selectedValue = parseFloat(radioInput.value); updatePrice(selectedValue); }); }); // Add event listener for the range input rangeInput.addEventListener('input', () => { // Unset the radio inputs radioInputs.forEach((radioInput) => { radioInput.checked = false; }); let selectedValue = parseFloat(rangeInput.value); updatePrice(selectedValue); }); // Function to update the price function updatePrice(selectedValue) { let value = selectedValue * 3500; currentValue.innerText = `هر ${selectedValue} گیگ برابر است با ${value.toLocaleString()} تومان `; priceInput.value = value; priceDivs.forEach((priceDiv) => { priceDiv.innerText = ` ${value.toLocaleString()} tomans`; }); }